مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه)

  JBUMS , Journal of Babol University of Medical Sciences (Bimonthly Scientific Journal) 
English  
دوره 13، شماره 4، تير 1390
«« قبلي 9 از 12 بعدي »»

مانومتري آنوركتال بعنوان ابزار تعيين لزوم بيوپسي ركتوم در كودكان مبتلا به يبوست مزمن شديد
محمدرضا اسماعيلي دوكي، ساناز مهرباني طبري، عباس هاديپور، علي بيژني

اطلاعات تماس: آدرس: بابل، بيمارستان كودكان اميركلا، تلفن: 3246963-0111، e-mail:mehrabanisanaz@yahoo.com


تاریخ دریافت: 1389/12/15 تاریخ اصلاح: 1390/1/20 تاریخ تایید : 1390/2/7

چكيده:
سابقه و هدف: يبوست يكي از شايعترين اختلالات دستگاه گوارش كودكان است. مانومتري آنوركتال، ابزار غير تهاجمي جهت تعيين علت آن مي باشد. هدف از اين مطالعه مشخص كردن يافته هاي اين ابزار و ارتباط آن با برخي از علائم باليني و تعيين لزوم بيوپسي ركتوم مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي در مدت 2 سال (1389-1387) بر روي 192 كودك 6 ماهه تا 12 ساله مبتلا به يبوست مزمن در بيمارستان كودكان اميركلا انجام شد. براي بيماران مقاوم به درمان، مانومتري انجام شد. ارتباط بي اختياري مدفوع، رفتار نگه داشتن مدفوع با رفلكس مهاري آنوركتال (RAIR)، تونيسيته اسفنگتر داخلي آنال و لزوم بيوپسي ركتوم، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران 5/27±1/48 ماه بود. RAIR در 177 بيمار (2/92%) مثبت و در 15 بيمار (8/7%) منفي بوده است. ميانگين تونيسيته اسفنگتر داخلي آنال cmH<sub>2</sub>O 34.1±19.9 بوده است. تمام بيماران با بي اختياري مدفوع، RAIR مثبت بودند، همچنين تمام بيماران با رفتار نگه داشتن مدفوع نيز RAIR مثبت بودند. در 6 مورد بيوپسي ركتوم لازم شد كه در 4 مورد بيماري هيرشپرونگ تأئيد گرديد (08/2% بيماران) و در اين 4مورد، RAIR به طور كامل مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد، اگرچه در اكثر مبتلايان به يبوست مزمن شديد، RAIR مثبت است، ولي وجود بيماري هيرشپرنگ خصوصاً در بيماران بدون بي اختياري مدفوع و رفتار نگه داشتن مدفوع منتفي نيست و مانومتري آنوركتال در اين گروه خاص جهت انتخاب آنها براي بيوپسي ركتوم مفيد است.

كلمات كليدي: كودكان، يبوست، مانومتري، ركتوم


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه) محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute