مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه)

  JBUMS , Journal of Babol University of Medical Sciences (Bimonthly Scientific Journal) 
English  

 

 درج مقاله در اين مجله براي اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي واجد امتياز علمي – پژوهشي است.
شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي : 12735/124 مورخ 11/12/1377

 

 مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل در

Scopus ،Embase Chemical Abstracts ،IMEMR ،Emrmedex ،ISC ،Index Copernicus ،Iranmedex Barindex.ir ،Magiran و SID نمايه مي گردد.

 

 

ISSN: 1561-4107

E-ISSN: 2251-7170


فهرست مطالب آخرين شماره
دوره 16, شماره 5, ارديبهشت 1393
كليه حقوق براي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه) محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute